Волость Раэ выставила на аукцион 6 квартир

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Сегодня у меня будет информация для тех, кто хотел бы прикупить себе квартирку в одном из поселков, находящихся вблизи от Таллина. Обрадую. Волость Раэ выставила на письменный аукцион шесть квартир, находящихся в поселке Юри и в поселке Вайда.

Характеристики квартир и условия их отчуждения вы узнаете из сообщения волостной управы, которое я скопировал и разместил в блоге, но переводить с эстонского языка на русский не стал из-за нехватки времени. Отмечу только, что предложения с ценами от покупателей ждут не позднее 08.04.2016 к 10.00.

Korteriomandite võõrandamine avalikul enampakkumisel Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 34 lõike 3, Rae valla põhimääruse § 88 ja Rae Vallavolikogu 15. märtsi 2016 otsuse nr 143 „Korteriomandite võõrandamine avalikul enampakkumisel“, Rae Vallavalitsus annab korralduse: 1. Võõrandada avalikul enampakkumisel korralduses määratud tingimustel järgmised korteriomandid:

1.1. Rae vallas Jüri alevikus asuv Tammiku tee 27-17 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 4028002; 328/30460 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 65301:003:2430, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 6292 m2 , reaalosana eluruum nr 17 üldpinnaga 32,80 m2 );

1.2. Rae vallas Jüri alevikus asuv Tammiku tee 29-2 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 3457802; 328/30460 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 65301:003:2440, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 5685 m2 , reaalosana eluruum nr 2 üldpinnaga 32,80 m2 );

1.3. Rae vallas Jüri alevikus asuv Tammiku tee 21-8 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 5917402; 335/30640 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 65301:003:0059, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 4473 m2 , reaalosana eluruum nr 8 üldpinnaga 33,50 m2 );

1.4. Rae vallas Vaida alevikus asuv Rukkilille tn 15-32 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 3265102; 341/30900 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 65303:003:0780, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 3416 m2 , reaalosana eluruum nr 32 üldpinnaga 34,10 m2 );

1.5. Rae vallas Vaida alevikus asuv Hoidla tee 25-48 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 7605502; 668/30900 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 65303:003:0117, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2824 m2 , reaalosana eluruum nr 48 üldpinnaga 66,80 m2 );

1.6. Rae vallas Vaida alevikus asuv Veesilma tn 4-8 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 12847602; 396/3198 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 65303:003:051, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2608 m2 , reaalosana eluruum nr 8 üldpinnaga 39,60 m2 ).

2. Avaliku enampakkumise alghinnaks määrata järgmiselt:

2.1. punktis 1.1. nimetatud korteriomandil 34 440 (kolmkümmend neli tuhat nelisada nelikümmend) eurot;

2.2. punktis 1.2. nimetatud korteriomandil 39 360 (kolmkümmend üheksa tuhat kolmsada kuuskümmend) eurot;

2.3. punktis 1.3. nimetatud korteriomandil 36 850 (kolmkümmend kuus tuhat kaheksasada viiskümmend) eurot ;

2.4. punktis 1.4 nimetatud korteriomandil 30 690 (kolmkümmend tuhat kuussada üheksakümmend) eurot;

2.5. punktis 1.5 nimetatud korteriomandil 53 440 (viiskümmend kolm tuhat nelisada nelikümmend) eurot;

2.6. punktis 1.6 nimetatud korteriomandil 15 000 (viisteist tuhat) eurot.

3. Punktis 1.2 nimetatud korteriomandi kasutamise osas kehtib üürileping kuni 30.06.2016 ja punktis 1.3 nimetatud korteriomandi kasutamise osas kehtib üürileping kuni 10.06.2016.

4. Punktis 1 nimetatud korteriomandite võõrandamine toimub järgmistel tingimustel:

4.1. osalustasu suurus on iga korteriomandi puhul 30 (kolmkümmend) eurot, mis tuleb hiljemalt 08.04.2016 kella 09.00-ks kanda Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank’is;

4.2. tagatisraha suurus on iga korteriomandi puhul 500 (viissada) eurot, mis tuleb kanda hiljemalt 08.04.2016 kella 09.00-ks Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank’is;

4.3. korteriomandite võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja;

4.4. osalustasu ei kuulu osalejatele tagastamisele; tagatisraha arvestatakse võitja müügihinna sisse ning teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse;

4.5. enampakkumise võitja tasub korteriomandi müügihinna enne ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank’is või Rae Vallavalitsuse poolt näidatud notari deposiitarvele.

5. Määrata enampakkumise läbiviijaks Rae Vallavalitsus.

6. Avaldada teade enampakkumise läbiviimise kohta veebilehtedel varad.ee, City24.ee ja Rae valla veebilehel.

7. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks “Pakkumine – /korteriomandi nimi/”. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 08.04.2016 kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15

8. Moodustada pakkumiste avamiseks ja hindamiseks 3-liikmeline komisjon järgmises koosseisus: Komisjoni esimees: Madis Sarik abivallavanem Komisjoni liikmed: Priit Põldmäe abivallavanem Martin Minn vallasekretär

9. Pakkumisele tuleb lisada:

9.1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, postiaadress ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress) ning vabas vormis avaldus pakkumisel osalemise kohta;

9.2. juriidilise isiku puhul koopia põhikirjast ja pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, kinnisasja ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmiseks; 9.3. juriidilise isiku puhul elektroonilise registrikaardi väljatrükk, füüsilise isiku puhul ärakiri passist või isikutunnistusest;

9.4. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduse koopia osavõtutasu tasumise kohta;

9.5. eraldi ümbrikus sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;

9.6. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja või pakkuja seadusliku esindaja allkiri, esindaja volikiri (füüsilise isiku puhul notariaalselt tõestatud volikiri). 10. Enampakkumise võitjaks on enampakkumisel osaleja, kes teeb hinnalt kõige kõrgema ostupakkumise.

11. Pakkumise võitja kinnitatakse Rae Vallavalitsuse poolt 10 päeva jooksul pärast parima pakkumise väljaselgitamist, millest teatatakse kirjalikult pakkumise võitjale viie tööpäeva jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest. Korteriomandi võõrandamise ostu-müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest Rae Vallavalitsuse poolt.

12. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise võitja pakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud ostu-müügilepingut ja asjaõiguslepingut kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist.

13. Käesoleva korralduse punktis 12 märgitud juhtumil on Rae Vallavalitsusel õigus korraldada uus enampakkumine tingituna asjaolust, et enampakkumisel võõrandamine ei andnud soovitud tulemust.

14. Kinnitada juurde lisatud korteriomandite võõrandamise kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord.

15. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

16. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Оставьте отзыв или комментарий